Blog

‘Nieuw platform voor Liemerse landbouw’

‘Nieuw platform voor Liemerse landbouw’

De agrarische sector bevindt zich in een transitie. Ook in de Liemers. Net na de Tweede Wereldoorlog lag de focus op het veilig produceren van voldoende voedsel. Ruilverkaveling en kunstmest droegen daaraan bij. Tegenwoordig wordt er meer gevraagd van de landbouw. De maatschappij legt de agrarische sector meer kaders op, bijvoorbeeld ten aanzien van productiemethoden. Deze leiden tot extensivering van de landbouw, denk aan kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. Dit vraagt om meer grond en dat conflicteert met andere sectoren, die zitten te springen om ruimte over te nemen van agrariërs.
Onder de vlag van de Liemerse Ambassade loopt nu een verkenning, die moet leiden tot een ‘Liemerse agrarische visie’. Liemers++, dat zich inzet voor het behoud van een leefbaar platteland, trekt deze kar. “De boer zit in een lastige positie”, vertelt Saskia Croes (Liemers++). “Hij wil aan de maatschappelijke wensen voldoen en extensiever produceren, maar de vraag is hoe. Daar is een dialoog voor nodig. Daarbij speelt er in deze sector meer. Wat te denken van de stikstofproblematiek. Wij willen in onze verkenning breed naar de sector kijken en verbindingen leggen met initiatieven van buiten de sector. Zonnepanelen op schuren van agrariërs? Drinkwaterwinning als partner van de agrarische sector? Landschapsontwikkeling op agrarische gronden? Het zijn voorbeelden die al op agenda staan, maar die wij bij elkaar willen brengen. Er liggen kansen omdat veel Liemerse landbouwers zich innovatieve ondernemers tonen.”  
De verkenning moet leiden tot een uitvoeringsprogramma met concrete actiepunten en een nieuw platform voor de Liemerse landbouw, waar overheid, ondernemers en onderwijs een plek in krijgen. “Een platform waarin allerlei landbouwonderwerpen besproken worden. Verder willen we een Liemers Landbouw Brainport oprichten, een living lab waar onderwijsinstituten kennisontwikkeling koppelen aan de praktijk met innovatieve projecten. Hier kan iets moois ontstaan.”