Blog

Start verkenning landbouw in Liemers

Start verkenning landbouw in Liemers

Welke rol moet de landbouw in de Liemers krijgen? De Liemerse Ambassade heeft het initiatief genomen voor een verkenning. Binnenkort worden er bijeenkomsten gepland waar hier verder over wordt gesproken. De hoop is dat het wellicht leidt tot een gebiedsagenda landbouw voor regio de Liemers.

De Liemerse Ambassade organiseerde ruim een jaar geleden een bestuurlijke bijeenkomst over de positionering van de landbouw in de Liemers. Naast de Provincie Gelderland namen ook de Liemerse gemeenten, waterschap Rijn en IJssel, LTO Noord, LTO Liemers Montferland, Collectief Rivierenland, Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek, Rabobank en Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen hieraan deel. “De agrarische sector in de Liemers kenmerkt zich door een unieke veelzijdigheid en dynamiek”, vertelt directeur Jan Ummenthum van de Liemerse Ambassade. “Hier staat innovatie op een hoog niveau en wordt de ontwikkeling van korte ketens succesvol opgepakt. Tegelijk spelen in de Liemers ook landelijke ontwikkelingen. Kijk naar onderwerpen zoals als extensivering en grondgebondenheid.”
De Liemerse Ambassade pleit voor een verkenning die past binnen het provinciaal programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland.

Verder is het de bedoeling om zogenaamde keukentafelgesprekken te houden van agrariërs met vertrouwenspersonen. “Zo willen we er achter komen hoe er wordt gedacht over de toekomst van de Liemerse landbouw. Zijn er agrariërs die willen stoppen, nevenactiviteiten oppakken of extensiveren. Allemaal vragen die we dan bespreken.”

De Provincie Gelderland heeft besloten het voorbereidende traject mede financieel te ondersteunen.